12 بهمن 1396

 

فرمانده شیفت اول ایستگاه یک آتش نشانی ساری

 

 

سید احمد موسوی 

فرمانده شیفت اول