12 بهمن 1396

کارکنان شیفت سوم ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی ساری

 

 

میثم دهقانی

 

میکاییل محمودی

 

 

اسماعیل اسماعیلی