12 بهمن 1396

کارکنان شیفت دوم ستاد فرماندهی عملیات آتش نشانی ساری

 

 

مرتضی نوروزی

سید عابدین حسینی

امید اعتمادی منش