17 اسفند 1396

 

 علیرضا اکبریان

مسئول اداره حراست شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره حراست

*تلفن تماس: 01133411000 - داخلی 6741 

 

 

 

ردیفنام و نام خانوادگیشماره تماس