8 بهمن 1396

 

                  رسول آگوش معاونت فنی و عمرانی                                   

پژمان اصغری معاونت اداری و مالی               

 

 حسین جوادی راد سرپرست معاونت شهرسازی                         

 
امید علیزاده مسئول دفتر شهردار                    

 
 علیرضا براری سرپرست حقوقی                     

 
فاطمه رضایی سرپرست
روابط عمومی           

 
سید علی علوی سرپرست واحد مالی              

 
رامین جمشیدی آلاشتی سرپرست امور اداری 

                                                                                               

سیدعبدالرضا موسوی سرپرست اداره شهرسازی         

 
یوسف دهقانی سرپرست اداره خدمات شهری
 

 
حامد کرمی سرپرست واحد زیباسازی           

 
عباس واحدی سرپرست تاسیسات                         

       
            عباس جولایی   سرپرست کارپردازی                      
                                                            

محمد قاهری سرپرست سامانه 137                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                سیدجمال موسوی سرپرست اداره کنترل و نظارت    

 

محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد                                                                                                           

 سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری                                                                       

 واحد بایگانی و یکپارچه سازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           فاطمه آبرون سرپرست واحدهای ممیزی و نوسازی           

                                                          

محمدعلی قانعی مسئول طرح تفصیلی                                                         

علی محمودی سرپرست واحد درآمد             

 

 لاله بابایی سرپرست حسابداری                                                                                                                                                                                                                                                                        
رضا مهمانچی 
سرپرست واحد دفتر فنی                                                                                                                                                                                                                                                            

 حامد رمضانی سرپرست واحد طرح وبرنامه                                                                                                                                                                                                                                                                

حسین کیان نژاد سرپرست انبار                                                                                   

 سرپرست واحد کارگزینی