8 بهمن 1396

 محمود یوسف نژاد معاونت اداری مالی         

 

 رسول آگوشی  معاونت فنی و عمرانی                    

 

 حسین جوادی راد سرپرست معاونت شهرسازی                 

 
امید علیزاده مسئول دفتر شهردار                    

 
 علیرضا براری سرپرست حقوقی                     

 
فاطمه رضایی سرپرست
روابط عمومی           

 
سید علی علوی سرپرست واحد مالی              

 
رامین جمشیدی آلاشتی سرپرست امور اداری 

 
 رضا نفجم سرپرست صدور پروانه                                                                                                 

سیدعبدالرضا موسوی سرپرست اداره شهرسازی       

 
علیرضا زارع رییس اداره خدمات شهری          

 
حامد کرمی مسئول زیباسازی                        

 
عباس واحدی سرپرست تاسیسات                     


سلمان اصغری سرپرست واحد مشاغل            

                         
حبیب اله رکنی سرپرست کارپردازی              
                             

    محمد سعدی پور سرپرست ناحیه               


سیدجمال موسوی سرپرست بایگانی ویکپارچه سازی و اداره کنترل و نظارت

 

محمد نعمتی دبیر کمیسیون ماده صد             

 
علی ابراهیمی مسئول دفتر فنی                   

 
سید محمد بهاری ساروی مسئول واحد حفاری         

 
فاطمه آبرون سرپرست واحد ممیزی    
             

 

محمدعلی قانعی مسئول طرح تفصیلی        

   
ابراهیم ذبیحی مسئول واحد  دبیرخانه          

 
 
                                                                        

علی محمودی سرپرست واحد درآمد            

 

                    

 لاله بابایی سرپرست حسابداری                 

رضا مهمانچی  سرپرست واحد اجرائیات
       

 حامد رمضانی سرپرست واحد طرح وبرنامه

حسین کیان نژاد سرپرست انبار                       

 

یوسف دهقانی سرپرست واحد عمران         

 

سید علی احمدی سرپرست واحد کارگزینی 

 

 عبدالرضا شاطوری مسئول خدمات اداری