4 بهمن 1396

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری مرکزی (عمارت)

 

نرجس امینی

ساناز جانباز

مریم جمالی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه یک

 

مریم مجاهد 

فاطمه تصفیه

سیده‌مائده حمیدی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه دو

 

کبری خادمی

سحر ثوابی

زهرا محمدی 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

سمیرا جوادی‌مله 

طاهره علیزاده 

هدیه ابراهیمی 

ندا ندانژادملاسرایی 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

مرجانه جامی

نرگس پورشریعتی

حدیثه عظیمی