4 بهمن 1396

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری مرکزی (عمارت)

 

نرجس امینی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه یک

 

مریم مجاهد

مریم جمالی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه دو

 

آرزو فلاحتی 

سحر ثوابی

طاهره علیزاده

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

آرمینه هادیان

کبری خادمی