4 بهمن 1396

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری مرکزی (عمارت)

 

مریم مجاهد

حدیثه عظیمی

هدیه ابراهیمی

حسن زارع

 

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه یک

 

فاطمه تصفیه

سیده‌مائده حمیدی

امید مومنی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه دو

 

طاهره علیزاده ساروی 

زهرا محمدی 

محمدرضا رضایی

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه سه

 

نرگس پور شریعتی 

سمیرا جوادی‌مله 

عادل حیدر پور

 

کارشناس پشتیبانی فنی شهرداری منطقه چهار

 

سحر ثوابی

ندا نژاد ملاسرایی