24 مهر 1396

 

 

 

 

 

 

 

سید حسین صالحی نیا

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، معاونت توسعه مدیریت و منابع

* تلفن تماس: 01133516017