24 مهر 1396

 

 

 

 

 

 

 
 

 

حمزه معصومی

معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری ساری

 

* آدرس دفتر کار: ساری، بلوار آزادی، عمارت شهرداری، معاونت فنی و عمرانی

* تلفن تماس: 01133516015