25 آذر 1396

 

آدرس : بلوار امام رضا (ع) - روبروي اداره مخابرات

شماره تماس اداري :۳۳۲۸۴۴۴۴      شماره تماس عمليات۱۲۵ :
مجهز به یک دستگاه خودروي اطفاي حريق بوده كه تجهيزات ضروري امداد ونجات نيز در آن تعبيه شده است .

 يك گروه آتش نشان در هر شيفت كاري مشغول انجام وظيفه مي باشند.

 محدوده شرق شهر ساري تحت پوشش ايمني اين ايستگاه قرار دارد.