21 آذر 1396

اعضای هیأت مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

۱. سیدمصطفی طاهری ـ رئیس

 

۲. یاسر قربانی ـ دبیر

 

۳. عباس رمدانی ـ عضو