4 بهمن 1396

 

محمد حسین صفری

مسئول واحد عمران شهرداری منطقه سه

کارشناسی عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان شهید فهمیده، واحدعمران

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

آرش رنجبرامور دفتري

سید محمد اندراجمیناظر

غلام حسین ابراهیمیاجرايي

داوود فلاحاجرايي

رجبعلی حسینعلیاجرايي

سید علی محسنیاجرايي

حسن قاسمیاناجرايي

حسین قاسمیاناجرايي

سید جایر سیدیاجرايي

رحمان ادیبیاجرايي

علیرضا حسینیاجرايي

سید یحیی محسنیاجرايي

صمد سلمانیاجرايي

حسن امیر فخریاناجرايي

احمد نجفياجرايي

رضا رجبياجرايي
عباس رمضانیاجرایی

هادي شعبانياجرايي

عباسعلي دلارامياجرايي