4 بهمن 1396

 ابوالقاسم ولی پور 

مسئول واحد مطالبات شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحدمطالبات

*تلفن تماس:  داخلی 6717-6718-6719

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

پونه زارع متصدی درآمدی

فاطمه وليپورمتصدي درآمدي
ثمانه نصیریمتصدی درآمدی