4 بهمن 1396

هادي حسيني

مسئول واحد كارگزيني شهرداري منطقه سه

كارشناسي مديريت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كارگزيني

*تلفن تماس: داخلی 6712

 

 نام و نام خانوادگيسمت

علی اصغر باباییکارشناس

حسن قربانيکارشناس