4 بهمن 1396

 

عباس محمديان

مسئول واحد كارپردازي شهرداري منطقه سه

كارشناسي مديريت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد كارپردازي

*تلفن تماس: داخلی 6751

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت 

 

رضا رزم خواهکارشناس
 ایمان حسنی متصدی کارپردازی