4 بهمن 1396

 

محمد مهرزاد 

مسئول واحد صدور پروانه شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد معماري

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صدور پروانه

*تلفن تماس: 6729-6731-6732-6733

 

 

  نام و نام خانوادگيسمت

سیدحمید ابراهیمیانمتصدي صدور پروانه

ابوالفضل خانمحمدیکارشناس

سیده مهسا موسویمتصدي صدور پروانه

شیما فولادی رادمتصدي صدور پروانه

الهام بخشيمتصدي صدور پروانه