4 بهمن 1396

 

علی اکبر ولیپور 

مسئول واحد مشاغلشهرداري منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد صنفي

*تلفن تماس: داخلی 6738

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

شعبانعلي قاديكاربر رايانه

حامد اصغری مامور ابلاغ

مسیب مصیب زاده مامور ابلاغ

 

رسول دوست محمدی مامور ابلاغ

سیدمحمدتقی میرعمادی مامور ابلاغ

هادی قربانیمامور ابلاغ 

نويد عالميمامور ابلاغ