4 بهمن 1396

 

میثم فلاح

مسئول واحد شهرسازي شهرداري منطقه سه

كارشناسي ارشد سازه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره شهرسازي

*تلفن تماس:  داخلی 6729-6731-6732-6733

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

مرتضی توحیدی نیاكارشناس شهرسازي

امید رنجبركارشناس شهرسازي

یوسف بهزادنیاكارشناس شهرسازي

سيد مهدي سلطانيكارشناس شهرسازي

هادی رحیمیكمك كارشناس شهرسازي

سبحان فلاح نژاد كمك كارشناس شهرسازي

سعيد كياييكمك كارشناس شهرسازي

سيد علي محمد پورمظفرمتصدي دبيرخانه شهرسازي

علي نگارندهمتصدي دبيرخانه شهرسازي

سيد محسن ابراهيميمتصدي دبيرخانه شهرسازي

محمد رحمانيمتصدي دبيرخانه شهرسازي
مجتبی حبیبیکمک کارشناس شهرسازی