27 شهریور 1400

 

 

 

 

 

اعضای هیات مدیره سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری

 

علیرضا حمیدی_رئیس

احسان مرادی فر_عضو و دبیر

علی رمضانی پاجی_عضو