3 بهمن 1396

 

 

 

بابک رضویان

رئیس دفتر فنی شهرداری 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دفترفنی

*تلفن تماس: داخلی 6744-6742-6745-6743