3 بهمن 1396

 

 

محسن عباسی

رئیس دفتر فنی شهرداری 

کارشناس عمران

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دفترفني

*تلفن تماس: داخلی 6744-6742-6745-6743

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت

محمد نظیفیكارشناس دفترفني

ميثم اسلاميكارشناس دفترفني

علي ضرغاميكارشناس دفترفني

احد باقريكارشناس دفترفني

محمدرضا نصيري منشكارشناس دفترفني

محمدجواد قاسم پوركارشناس دفترفني

مختار شكيباكارشناس دفترفني

سیدنظام فضلیكارشناس دفترفني

محمدجواد موسوي مهركارشناس دفترفني

رحمان نوروزیکارشناس دفتر فنی

سید محمد محمدیکارشناس دفتر فنی

سید مجتبی خانیکارشناس دفتر فنی

سهند عابدیکارشناس دفتر فنی

محمد مهدی ذراریکارشناس دفتر فنی