3 بهمن 1396

 

 

 هادی قربانی

سرپرست واحد دبیرخانه شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت صنعتی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد دبیرخانه

*تلفن تماس:  داخلی 6736-6737

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت 

کمیل بازاریجابجایی پرونده

سید مرتضی میر نژاد 

حسینعلی محمدنژادنامه رسان

زهرا جعفریثبات

 

 جابجایی نامه

مرتضی عبدیجابجایی پرونده
رضا ناصری منشجابجایی پرونده