22 شهریور 1400

 

مسئول طرح و برنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سمیرا حسنی