3 بهمن 1396

 

 

مسئول اداره درآمد شهرداری منطقه سه

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، اداره درآمد

*تلفن تماس:  داخلی 6720-6721-6722