20 شهریور 1400

 

مشاوران سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 یاسر بهارفر

میلاد طالشی

کاوه مرتضوی

سعید امیرخانلو

سجاد پیروزپیمان