3 بهمن 1396

رضا جوانمردی

 مسئول اداره خدمات شهری شهرداری منطقه سه

کارشناسی ادبیات

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، خیابان میرجانی، اداره خدمات شهری

*تلفن تماس: 01133223481

 

 

 نام و نام خانوادگیسمت

مرتضي رمضانپوركارشناس فضاي سبز

كاظم وريجياجرايي

سیدرضا شهیدی نیااجرايي

فرامرز رجبیاجرايي

حسن بخشیاجرايي

علیرضا مرادیاجرايي

حسین واحدینماینده کارگزینی

بهمن معصومیاجرايي

قاسم داوودیاجرايي

نوروزعلی باقریاجرايي

مسعود رجبیاجرايي

علیرضا اسماعیلیاجرايي

سيد حسن موسوي كيااجرايي

عظيم حسيني مهراجرايي

منصور يونسياجرايي