3 بهمن 1396

 

محسن زارعی

سرپرست واحد حقوقی شهرداری منطقه سه

 

*  آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حقوقی

 

 

 

 نام ونام خانوادگیسمت 

 

محمدحسن ولی اللهی میریکارشناس

 

فاطمه تقوی علویکلاییکارشناس

مجتبی رحمانیکارشناس