3 بهمن 1396

 

 عادل بابایی

سرپرست واحد حقوقی شهرداری منطقه سه

کارشناسی حقوق

 

*  آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حقوقی

 

 

 

 نام ونام خانوادگیسمت 

محسن زارعیکارشناس

 

محمدحسن ولی اللهی میریکارشناس

 

فاطمه تقوی علویکلاییکارشناس

مجتبی رحمانیکارشناس