3 بهمن 1396

 

 

سرپرست واحد حقوقی شهرداری منطقه سه

 

*  آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد حقوقی