2 بهمن 1396

 

مرتضی رنجبر

مسئول واحد تملکات شهرداری منطقه سه

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تملکات

*تلفن تماس: داخلی 6749