19 دی 1396

محمود اعتصامی

مسئول اموراداری شهرداری منطقه سه

کارشناسی علوم سیاسی

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، امور اداری 

*تلفن تماس: 01133235747- داخلی 6708

 

 

 نام و نام خانوادگی

سبحان خوش اندام
محمد خادمی
هدی یزدانی