2 بهمن 1396

داوود عباس زاده

مسئول واحد اجرائیات شهرداری منطقه سه

کارشناسی مدیریت

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد اجرائیات

*تلفن تماس: 01133298652- داخلی 6717-6718-6719

 

 

 نام و نام خانوادگی سمت

 

اسماعیل ضرغامی کارشناس اجرای ثبت

 

فرشته تقویکاربرثبت پرونده

 

رضا حبیبی مامور ابلاغ اخطاریه

 

سمانه زارعکاربر ثبت پرونده

 

طاهر علیپورپیگیری پرونده 

 

مهدی مرادیان 

مامور ابلاغ اخطاریه

 

سیدمحمدتقی میرعمادیبایگانی
محمد سوادکوهی 
اسحاق سلیمانی