21 فروردین 1397

علی سلیمانی

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه سه

 کارشناسی ارشد عمران و زلزله

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، معاونت فنی و عمرانی

*تلفن تماس: 01133296144 - داخلی 6726 

 

 

 نام و نام خانوادگيسمت
حامد رجبیمسئول دفتر