10 بهمن 1396

 

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، دفتر شهردار

*تلفن تماس: 01133412000- داخلی 6702 

 نام و نام خانوادگیسمت شماره تماس

علی مسلمی داخلی 6702