12 دی 1396

مسئول انبار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سیدمحمدباقر شجاعی

 

 

 

کارشناس انبار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

سیده رقیه موسوی