12 دی 1396

مسئول انبار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

آرش رستم پور

 

 

 

 

کارشناس انبار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری