23 آذر 1396

مسئول دفتر رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

  

آرشام عابدی