27 اردیبهشت 1400

 

مسئول جمع در اموال:سید حسن سلیم بهرامی

متصدی:سمیه بهاری