آگهی مزایده کتبی مجوز بهره‌برداری از دکه‌ها و غرفه‌های سطح شهر ساری

کد خبر : 4823114 اردیبهشت 1402اخبار 0
باستناد ماده 30 آئین نامه مالی شهرداری های تهران و مراکز استان ها و از محل ردیف درآمدی 110409 بودجه سال 1402، شهرداری ساری در نظردارد مجوز بهره برداری از دکه ها / غرفه ها در سطح شهر بطور مجزا و بشرح مندرج در اسناد مزایده را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
آگهی مزایده کتبی مجوز بهره‌برداری از دکه‌ها و غرفه‌های سطح شهر ساری

« آگهی مزایده کتبی »

 باستناد ماده 30 آئین نامه مالی شهرداری های تهران و مراکز استان ها و از محل ردیف درآمدی 110409 بودجه سال 1402، شهرداری ساری در نظردارد مجوز بهره برداری از دکه ها / غرفه ها در سطح شهر بطور مجزا و بشرح مندرج در اسناد مزایده را به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

  • تعداد و آدرس دکه ها به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف

موقعیت مکانی غرفه/ دکه

تعداد

توضیحات

1

سطح معابر منطقه یک

35

 

تهیه و نصب دکه بر عهده برنده مزایده

2

سطح معابر منطقه دو

38

3

سطح معابر منطقه سه

4

4

پارک های سطح شهر

29

تعداد 4 دکه (غرفه) متعلق به شهرداری بوده و تهیه و نصب الباقی آنها بر عهده برنده مزایده است.

 

  • متقاضیان می بایستی از تاریخ 1402/02/16 لغایت 1402/02/21 نسبت به خرید اسناد مزایده کتبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" اقدام نمایند.
  • کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی جهت خرید اسناد هر مزایده ، مجزا مبلغ 2.000.000 ریال به حساب درآمد شهرداری ساری به شماره 0106856294006 نزد بانک ملی ایران واریز نمایند.
  • متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده کتبی را برابر مبلغ مندرج در اسناد مزایده به حساب سپرده شهرداری ساری واریز و یا معادل آن ضمانتامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز می باشد.
  • سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 

   

محمد حسین قبادی     

شهردار ساری          

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید