ساری گردی

خانه فاضلی ها

کد خبر : 444 آبان 1396ساری گردی 0
عمارت فاضلي ساري يكي از جاذبه‌هاي گردشگري ايران به حساب مي‌آيد. اين عمارت در مركز شهر واقع شده و از ساخته هاي دوران قاجار است كه در دوران پهلوي اول قسمتي ديگر به آن الحاق شده است.
خانه فاضلی ها

 

 

 

 

عمارت فاضلي ساري يكي از جاذبه‌هاي گردشگري ايران به حساب مي‌آيد. اين عمارت زيبا در مركز شهر و محله آب‌انبارنو ساري واقع شده و از ساخته هاي دوران قاجار است كه در دوران پهلوي اول نيز قسمتي ديگر به آن الحاق شده است.

 
 

با توجه به تحقيقات انجام شده، عمارت فاضلي ها همانگونه كه از نام آن مشخص است متعلق به خاندان فاضلي بوده است. صاحب ملك با توجه به پرس و جوهاي انجام شده معلم بوده ولي از معمار بنا هيچ اطلاعاتي موجود نيست.

 

 
ﺑﻨﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻪ طبقه ﺑﺎ ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﮏ ﺷﺎﻩﻧﺸﻴﻦ (ﺳﻪﺩﺭي) ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻯ ﺑﻨﺎ، ﺁﺟﺮﻯ ﻭ ﺑﻨﺪﮐﺸﻰ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻫﻼﻟﻰ ﻭ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻣﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﻠﻴمي، ﺷﻤﺴﻪ ﺍﻯ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻧﮕﻰ ﺍﺳﺖ.

 

 

ﭘﻠﮑﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ و ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﮔﻠﺪﺍﻧﻰ ﻭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺸﺖﭘﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

 

 

ﺑﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﺳﻔﺎﻝﭘﻮﺵ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺳﻔﺎﻝ، ﭼﻮﺏ، ﺁﺟﺮ ﻭ ﮔﭻ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﺷﺮﻗﻰ ﺑﻨﺎﻯ ﻗﺎﺟﺎﺭﻯ، ﺍﻟﺤﺎﻗﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰ ﺧﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻃﻰ ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

 

 
ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺣﻴﺎﻁ ﺣﻮﺿﻰ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﻭﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎ، ﻧﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺁﺟﺮﻯ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ، ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻰ ﻃﺎﻕﻧﻤﺎﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺰﻳﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻧﭽﻪﻫﺎﻯ ﭼﻮﺑﻰ ﺧﺮﺍﻃﻰ ﺷﺪﻩ، ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ شوﺩ.
 
 
 

ﻋﻤﺎﺭﺕ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﻭ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ، ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﻠﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺷﺎﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

 
 

 

ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﺰﻭ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﻨﺎﺯﻝ ۳ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ است، ﺩﺍﺭﺍﯼ ۳ﺣﯿﺎﻁ ﯾﮑﯽ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺁﺧﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺣﯿﺎﻁ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ و ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﯽ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ كند.

 

 

شاه نشين اين مجموعه در قسمت شرقي و در وسط آن است كه از امتداد اتاق هايي كه در كنار آن قرار گرفته اند بيرون زده است و بوسيله پلكان هايي كه در طرفين آن تعبيه شده، به طبقه همكف مرتبط مي شود.

 

 
 
 
 
مجموعه بناي قديمي فاضلي از نظر دارا بودن شيوه هاي تزييني آجري در نماي داخلي حياط، درب ها و پنجره ها و ويژگي هاي معماري داراي ارزش تاريخي، هنري و فرهنگي شايان توجه است.
 
 

تزئينات بنا شامل آجر كاري (به صورت قواره بري) در كليه ديوار هاي حياط و نقوش سنتي ساخته شده به وسيله آجر درنماي ساختمان دوره قاجار مي باشد. نماي ساختمان پهلوي پنجره اي سراسري به صورت پيش آمده دارد.

 

 
 

 بناي ياد شده به علت عدم توجه در شرف تخريب كامل قرار داشت به گونه اي بخش قاجاري آن به علت قرار گرفتن در معرض باران هاي متوالي، پوشش سفال بام و كف طبقات آن پوسيده و متلاشي شده بود و از اين ساختمان ديوار هايي ناپايدار در حال ريزش باقي مانده بود. اين مسائل موجب شد تا تصميم گيري براي تعيين تكليف اين بناي قديمي و تاريخي سريع تر گرفته شود، لذا پس از ريزش سقف ساختمان قاجاري به داخل حياط همسايگان و خطر ريزش بناي اصلي پيگيري ها و مكاتبات لازم انجام شد و در نهايت در سال ۱۳۸۸ توافقنامه اي براي آغاز مرمت بناي مذكور تنظيم شد كه بر اساس آن مقرر شد مطابق طرح مرمت مصوب نسبت به شروع عمليات مرمت اين ساختمان اقدام كنند.

 
گفتني است عمليات مرمت عمارت فاضلي ها در زمستان ۱۳۸۸ آغاز  و پس از حدود دو سال كار مفيد، در شهريور ماه سال ۱۳۹۱ به اتمام رسيده است.
 

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
تجارب شهرهای موفق دنیا
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید