دوره تخصصی فنی_مهندسی پدافندغیرعامل برگزار شد

کد خبر : 1538814 دی 1398اخبار 0
حسن کلانتری رییس ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری ساری با اشاره به برگزاری دوره تخصصی فنی_مهندسی ویژه مدیران و کارشناسان فنی_عمرانی و شهرسازی شهرداری ، گفت: این دوره با هدف ضرورت و اهمیت پدافندغیرعامل شهری در حوزه های کالبدی ، زیرساخت های شهری ، سازه های امن و طرحهای توسعه و عمران شهری برنامه ریزی شده است.
دوره تخصصی فنی_مهندسی پدافندغیرعامل برگزار شد

 

حسن کلانتری رییس ستاد مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری مرکز استان از برگزاری دوره تخصصی فنی_مهندسی ویژه مدیران و کارشناسان فنی_عمرانی و شهرسازی شهرداری خبر داد و اظهار داشت: با عنایت به بند 7 سیاست های کلی نظام در حوزه پدافندغیرعامل ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر آموزش و فرهنگ سازی در حوزه پدافندغیرعامل و ابلاغ برنامه های مصوب سازمان پدافندغیرعامل کشور سال 1398 با همکاری انجمن علمی پدافندغیرعامل کشور یکدوره تخصصی فنی_مهندسی ویژه مدیران و کارشناسان فنی_عمرانی و شهرسازی بمدت 2 روز از تاریخ 98/10/11 الی 98/10/12 در سالن آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری در حال برگزاری است.

 

کلانتری با تاکید بر اﻳﺠـاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ فضای اﻣﻦ ﺷﻬﺮی و ضرورت این دوره تخصصی برای مدیران شهری افزود: اﻣﺮوزه ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارداﺷـﺘﻦ ﺑﺴـﻴﺎری از ﻛﺎرﺑﺮی ﻫـﺎی ﺣﻴﺎﺗـﻲ، ﺣﺴـﺎس و ﻣﻬـﻢ ﻧﻈﺎﻣـﻲ و ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣـﻲ، از اﻫﻤﻴــﺖ ﺑﺴــﻴﺎری ﺑﺮﺧــﻮردار ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟـﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی و اﻗﺪام ﺟﻬـﺖ ﻛﺎﻫـﺶ ﺧﺴـﺎرات ﻣﺎﻟـﻲ، ﺟﺎﻧـﻲ، اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺎﻳـﺪاری ﻧﺴــﺒﻲ در زﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫـﺎی ﻣﻬـﻢ ﺷــﻬﺮی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳــﻦ اﻗﺪاﻣـﺎت ﻣﺒﺤـﺚ ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰی ﺷـﻬﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.

 

رییس ستاد مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری ساری، با تاکید بر ضرورت این دوره تخصصی برای مدیران شهری و نهادینه سازی مفاهیم پدافند غیر عامل در ذات طرح های شهری را از نکات مهم در مبحث پدافند فنی و شهر سازی دانست و گفت: هر طرحی که در شهرها ساخته می شود باید اصول پدافند غیر عامل به بهترین شکل در آن اجرا شود همچنین باید طرح هایی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شود تا بتوانیم از مردم محافظت کنیم. از سوی دیگر باید به مقوله آموزش و افزایش آمادگی مردم توجه ویژه ای شود. ما در طرح های شهری بر سه مساله شهر سازی، زیر ساخت های شهری و مدیریت شهری متمرکز شدیم تا بتوانیم بیشترین خدمت را به مردم ارائه دهیم. ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺗﻤﺮﻛﺰ زداﻳﻲ از زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺪاری ﺷﻬﺮ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﺪاری شهر محسوب می شوند.

 

وی با اشاره به محتویات دوره آموزشی تخصصی فنی_مهندسی و شهرسازی ادامه داد : این دوره آموزشی شامل کلاسهای اصول و مبانی پدافندغیرعامل شهری ، پدافندکالبدی، سازه های امن و مبحث 21 مقررات ملی ساختمان ، پدافندغیرعامل در شهرسازی ، پدافندغیرعامل در زیرساخت های شهری و الزامات پدافندغیرعامل در طرح های توسعه و عمران شهری با حضور اساتید مجرب از مرکز مطالعات پدافندغیرعامل کشور برای 70 نفر از مدیران و کارشناسان حوزه معاونت معماری و شهرسازی، حوزه معاونت فنی وعمرانی، ستاد جامع مدیریت بحران و پدافندغیرعامل، مدیریت آموزش و تشکیلات، حوزه فنی و شهرسازی شهرداری مناطق سه گانه، سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل، اداره آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری در حال برگزاری است و با استقبال خوبی مواجه شده است.

گالری تصاویر

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید

رادیو شهروند
نقشه جامع شهر ساری
مجله شهروندی
چندرسانه ای
ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید