21 آذر 1396

اعضای شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری ساری

 

1. حمیدرضا مرادی عباس آبادی ـ رئیس

 

2. سید حسین  صالحی نیا ـ عضو

 

3. مصطفی محسنی ـ عضو

 

4. یاسین اسپهبدی ـ عضو

 

5 مریم فرمانبر ـ عضو

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید