17 تیر 1398

 

 

 اعضای هیأت مدیره سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری

 

۱. عبدالحمید فرزانه ـ رئیس

 

۲. احمد گوران ـ دبیر

 

۳. عباس رشیدی ـ عضو

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید