21 آذر 1397

 سرپرست معاونت فنی و عمرانی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

 مرتضی زلیکانی

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید