14 آبان 1397

 

 اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری

 

1-  عباس رجبی                       رئیس شورای سازمان

2- علی اکبر زلیکانی                عضو شورای سازمان

3- محمد پیروزیان                     عضو شورای سازمان          

4- سیاوش سلامت پور             عضو شورای سازمان

5-  مازیار مسلمی                     عضو شورای سازمان

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید