14 آبان 1397

 

 اعضای شورای سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری

 

1. جناب آقای مهندس عباس رجبی                    رئیس

2. جناب آقای مهندس حمزه معصومی                 رئیس شوراء سازمان

3. 

4. جناب آقای باب علی اسماعیلی                     بازرس شوراء سازمان

5. جناب آقای مهندس علی اکبر زلیکانی              عضو ناظر شوراء سازمان

6. جناب آقای مهندس عباس رشیدی                  عضو شوراء سازمان

7. جناب آقای دکتر محمد فیروزیان                       عضو شوراء سازمان

8. جناب آقای دکتر سیاوش سلامت پور                عضو شوراء سازمان

9. جناب آقای دکتر مازیار مسلمی                       عضو شوراء سازمان

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید