14 آبان 1397

 

 اعضای هیأت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری

1- جناب آقای مهندس حمزه معصومی ( رئیس هیئت مدیره )

2- جناب آقای مهندس 

3- جناب آقای مهندس عباس رشیدی ( عضو هیئت مدیره )

4- جناب آقای باب علی اسماعیلی ( بازرس هیئت مدیره )

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید