14 آبان 1397

  اعضای هیأت مدیره سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ساری

1- لطف اله کریمی 

2- سید محمد محمدی تاکامی 

3- مرتضی بربسته 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید