21 مرداد 1397

 

حسين عليخاني

مسئول واحد تفصيلي شهرداري منطقه سه

كارشناسي عمران

 

*آدرس دفتر کار: ساری، بلوار کشاورز، شهرداری منطقه سه، واحد تفضيلي

*تلفن تماس: داخلی 6742

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید