23 بهمن 1396

 

بازار ملامجدالدین به مساحت  5200 متر مربع و 229 باب مغازه در خیابان ملامجدالدین رو به روی ایستگاه آتش نشانی واقع شده است.

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید