12 بهمن 1396

 

 

 

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره چهار آتش نشانی ساری

 

اسماعیل حسین زاده
مهرداد عندلیب
رضا صفری

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید