12 بهمن 1396

کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

 

 

 

 

 عقیل محمد پور
داریوش باقری
محمد حیدری بالادهی

 

 

آرمین ابراهیمی

حسین محمدی

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید