12 بهمن 1396

فرمانده شیفت سوم ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

عسگری رمضانی 

فرمانده شیفت سوم

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید