12 بهمن 1396

 

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

 مهران پهلوان

سید محمود عمادی

 

 

صالح عابدی

سید عابدین حسینی

 

 

علی کاظمی

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید