12 بهمن 1396

کارکنان شیفت اول ایستگاه شماره شش آتش نشانی ساری

 

 

مهدی ذبیح پور
حمزه عمویی

 

حامد علیزاده

احسان حبیبی مقدم

 

حسین مختاری

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید