12 بهمن 1396

 

 کارکنان شیفت دوم ایستگاه شماره پنج آتش نشانی ساری

 

 

 

 

 

مجتبی ابراهیم زاده

 

 

 

 

 

اکبر الندانی
محمد حسن احمدیان
محسن کاظمی گرجی

 

 

 

 

ابراهیم امینی

 

 

 

 

سید وحید جعفری

بنیامین محمدی

احد سیاوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید