12 بهمن 1396

 

کارکنان شیفت سوم ایستگاه شماره سه آتش نشانی ساری

 

نیما صائمی

 

پویا رمضانی

حسین رعیت

ولی فلاح
علیرضا دامادی

 

 

 

 

 

ارسال تصویر
تصاویر شهر را برای ما ارسال کنید